Fragmento

Fragmento
Fragmento
2013
Akryyli
60 x 40 x 30 cm
Yksityiskokoelma